ดาวน์โหลด TeamSpeak

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

Windows

Client 32-bit 3.5.1

SHA256: F400F5700C40D70CC5D899A9EBC86100E6A269112C8C552B65776639D6275246

Client 64-bit 3.5.1

SHA256: 6B0C06C19B52820966779D05A0176F8BD5876DBD611DA0CE6B9ED85A63D1F2A2

macOS

Client 64-bit 3.5.1

SHA256: A36601E047A56FFA2D6E96736888C950E1B7AF7FB62C867FCB48DC2ABB062E61

Linux

Client 32-bit 3.5.1

SHA256: FA2000D270CB8DA34753CBE746CF41FE13428B7EA24A2C626C697E5A2B662D53

Client 64-bit 3.5.1

SHA256: E5EDA184AC64459D0E6F61C64AADE004501DCFC0C3CC05F0F3DDB34864BBB15F

Android

Mobile Client

Requires Android 4.2 or later

iOS

Mobile Client

Requires iOS 10.0 or later

Windows

Server 32-bit 3.12.1

SHA256: 46c39b10498da8fc681bc087d94af8e2ace84cb8da4f4500389dcba73c6a7345

Server 64-bit 3.12.1

SHA256: 1c4a123d1dec11809a5aa5f558c7eb42db0703fa359101bbf711dba44dd0a649

macOS

Server Universal Binary 3.12.1

SHA256: 8ff8a4da22413a70bb8ee05a26916c65f8316260092e12ef5e7afcc9f5706ef5

Linux

Server 32-bit 3.12.1

SHA256: 78b6fe92c51d68f86baee36fd45dda9602a609a2493c04f65125b5bfeee9df59

Server 64-bit 3.12.1

SHA256: cfbffba30a570f0ba33a74ce5e5dbda54ce564d917a27183cdcaf82cc2b4abb7

FreeBSD

Server 32-bit 3.12.1

SHA256: 38e7e9ae06ecf32c4ce1307b5729365f31ecba91c2b6cdaeb049bdc7bb93c5ff

Server 64-bit 3.12.1

SHA256: 092d157dd8de29443906a824e460e7928b03c6210107affad53eba713a73ba15

CLIENT SDK DOWNLOAD

If you're looking to create your own plugins, add-ons, bots, etc. for the TeamSpeak 3 client, please download the TeamSpeak Client Plugin SDK from here:
https://github.com/TeamSpeak-Systems/ts3client-pluginsdk

TS Mobile App - ON SALE NOW TS Mobile App - ON SALE NOW

THE FUTURE OF GAMING COMMUNICATION

The all-new TeamSpeak client is built on the foundations of our rock solid, lag-free voice technology and packed with next generation communication & productivity tools, while maintaining our renowned security, privacy and complete customisability.

TeamSpeak is the ONLY tool you will need to connect online.

To find out more, and how YOU can get involved, simply click the button below.

เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด TeamSpeak จากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีได้รับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่ปราศจากไวรัสของเรา ห้ามทำสำเนาหรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังไฟล์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โปรดติดต่อ [email protected]หากคุณมีคำถามใดๆ